Utbildning för ungdomar och vuxna i

Älvkarleby kommun

GenvägarSpråkintroduktion

Mål
Invandrarungdomar som nyligen anlänt till Sverige ska med tyngdpunkt i det svenska språket ges möjlighet att gå vidare till annan utbildning.

Urval
Ungdomar som nyligen anlänt till Sverige och inte har de godkända betyg som behövs för behörighet till nationella program eller annan utbildning.

Utbildningens längd
Högst ett år.
Vid synnerliga skäl kan den förlängas till två år.

Utbildningens omfattnig
Heltid.

Innehåll
Svenska eller svenska som andraspråk.
Möjlighet att välja andra grundskoleämnen som det saknas betyg i.
Möjlighet att kombinera med gymnasiala kurser eller delkurser.
Möjlilghet till praktik.

Individuella studieplaner
En kartläggning av studiebakgrunden görs innan en studieplan upprättas. Varje elev har en individuellt utformad plan som planeras i samverkan med elev, i förekommande fall vårdnadshavare och skolan.
Planen följs upp och revideras kontinuerligt.
Varje månad görs en avstämning mot uppsatta mål.