Vuxenutbildningen, Matematik, Grundkurser

Älvkarleby

 
 
Betyg: A,B,C,D,E,F - där F är underkänt.
 
 
 

Förmågor

Kunskapskrav för E

Kunskapskrav för C

Kunskapskrav för A

Problemlösning

 

Hur eleven visar förståelse för problemet.

 


Hur väl eleven väljer
strategier och metoder.

 

 

Kan lösa problem på ett i huvudsak fungerade sätt. 

 

Väljer metod med viss anpassning till problemet.

 

 

Kan lösa problem på ett fungerade sätt. 

 


Väljer metod med
ganska god anpassning till problemet.

 

 

 

Kan lösa problem på ett väl fungerade sätt. 

 


Väljer lämplig metod med
god anpassning till problemet.

Begrepp

Hur väl eleven visar förståelse för matematiska begrepp.

 

Har grundläggande kunskaper.

 

 

Har goda kunskaper och kan beskriva hur begreppen relaterar till varandra.

 

Har mycket goda kunskaper och kan beskriva hur begreppen relaterar till varandra på ett väl utvecklat sätt.

Metoder

Hur väl eleven använder lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar

 

Väljer i huvudsak fungerande metoder.

Kan göra beräkningar med tillfredsställande resultat

 

Väljer fungerande metoder.

Kan göra beräkningar med gott resultat

 

Väljer effektiva metoder.


Kan göra beräkningar med
mycket gott resultat

Resonemang

Hur väl eleven kan föra matematiska resonemang

 

 

 

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, formler etc. på ett tillfredställande sätt.

 

Försöker delta i diskussioner på lektionerna.

 

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett fungerande sätt och använder då symboler, formler etc. på ett i huvudsak korrekt sätt.

 

Deltar i diskussioner på lektionerna och för resonemangen framåt

 

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett effektivt sätt och använder då symboler, formler etc. korrekt sätt. 
Deltar aktivt
i diskussioner på lektioner och för resonemangen framåt, samt fördjupar dem.

Kommunikation

 

Hur väl eleven använder matematikens uttrycksformer för att redogöra för beräkningar och slutsatser.

 

 

Elevens redovisningar omfattar en del av uppgifterna och är möjliga att följa.

 

Använder i huvudsak fungerande matematiskt språk.

 

 

Elevens redovisningar omfattar större delen av uppgifterna och är lätt att följa.

 

Använder fungerande matematiskt språk.

 

 

Elevens redovisningar omfattar hela uppgifterna och är effektiva och lätt att följa.

 

Använder korrekt matematiskt språk.

 

 

 

 

 

 

 
 
Kunskapskrav för matematik betyget E Kunskapskrav för matematik betyget C Kunskapskrav för matematik betyget A
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerandesätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Eleven för enkla och till viss del underbyggdaresonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt. Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerandesätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samtformulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget. Eleven förutvecklade och relativt väl underbyggdaresonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt. Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Eleven förvälutvecklade och väl underbyggdaresonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslagpå alternativa tillvägagångssätt. 
 
 
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enklaresonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utveckladeresonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ettväl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställanderesultat. Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder medrelativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat. Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gottresultat.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt. Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer medförhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt. Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.