Vuxenutbildningen, Matematik, Grundkurser

Älvkarleby

Förväntade kunskaper  G1 "De fyra räknesätten"

 

  • Känna till talsorterna och kunna namnge dessa i ett tal. (Ex. tusental, hundratal, tiotal etc...)
  • Kunna ställa upp och beräkna additions-, subtraktions-,multiplikations- och divisionsuppgifter med tal med upp till 3 siffror.
  • Kunna storleksordna heltal, samt tal i decimalform.
 • Kunna avrunda ett tal till tusental, hundratal, tiotal, heltal, tiondelar eller hundradelar.

 

 • Kunna göra överslag på uppgifter.

 

 • Känna till ”Prioriteringsregeln”, dvs. kunna beräkna uppgifter där flera räknesätt ingår i uppgiften. Ex. 15 - 2 × 3 + 2 × 4.

 

 • Kunna läsa av och förstå tallinjen.

 

 • Ha kunskap om enheterna för massa d.v.s. ton, kg, hg och gram. Kunna omvandla och göra beräkningar med dessa.

 

 • Kunna lösa benämnda uppgifter.

 

 

 

 

 

Att kunna till prov G2 "Geometri"

 

 • Känna till namn och egenskaper hos de vanligaste geometriska figurerna, ex kvadrat, rektangel, romb, parallellogram, olika trianglar samt kunna beräkna omkrets och area av dessa figurer.

 

 • Ha kunskaper om längdenheterna och kunna omvandla dessa.

 

 • Veta vad som menas med rät, spetsig och trubbig vinkel.

 

 • Kunna mäta och bedöma storlek hos vinklar.

 

 • Veta hur stor vinkelsumman är hos en triangel och därmed kunna beräkna storleken hos en okänd vinkel i triangeln.

 

 • Veta hur stor vinkelsumman är hos en halvcirkel och cirkel. (halvt varv och helt varv)

 

 • Problemlösning med geometri.

 

  

Att kunna till prov G3 "Bråkräkning"

 

 •  Veta vad som menas med täljare, nämnare och kvot.

 

 • Veta att bråk av typen 2/2, 3/3, 4/4 och 5/5 är lika med ett (1).

 

 • Kunna ordna bråk med olika nämnare i storleksordning.

 

 • Veta hur man skriver ett tal i bråkform och i blandad form.

 

 • Kunna göra om tal i bråkform till tal i blandad form och tvärt om.

 

 • Veta vad som menas med att förlänga och förkorta ett tal i bråkform.

 

 • Kunna förlänga ett tal i bråkform så att nämnaren blir exempelvis 50.

 

 • Kunna förkorta ett tal i bråkform så långt det är möjligt.

 

 • Kunna skriva tal bråkform som decimaltal.

 

 • Kunna utföra beräkningar med tal i bråkform (addition, subtraktion samt enkel multiplikation)

 

 • Räkna med tid

 

 

Att kunna till prov G4 "Procent"

 

 • Kunna avgöra hur många procent av en figur som är färgad.

 

 • Kunna skriva tal i decimalform i procentform, ex. 0,56 = 56%

 

 • Kunna skriva tal i bråkform i procentform, ex. 4/5 = 80%

 

 • Veta vilken skillnad det är mellan procentenhet och procent.

 

 • Veta att om man får 20% i rabatt så skall man betala 80% av varans

      ursprungliga pris.

 

 • Kunna använda kunskapen i ovanstående punkt för att utföra

      beräkningar.

 

 • Kunna beräkna hu många procent ett pris har höjts eller sänkts.

 

 • Metoder för procentberäkning

 

      - beräkna andelen

      - beräkna det hela

      - beräkna  delen

 

 • Enkel problemlösning med procent.

 

 

Att kunna till prov G5 "Grafer"

 

 • Veta vad som menas med ordet koordinater.

 

 • Veta att om man ex. skriver (5,6) så betyder det att X = 5 och att y = 6.

 

 • Kunna ange koordinaterna för punkter som finns i ett koordinatsystem.

 

 • Veta vad som menas med ordet origo.

 

 • Veta vad ett uttryck är värt för ett speciellt  x-värde. Exempelvis:

      Hur mycket är 2x + 1 om x = 4?

 

 • Känna till att x- och y-axlarna kan ha olika skalor.

 

 • Kunna skriva in givna tal på en tallinje.

 

 • Kunna rita ett koordinatsystem och sätta ut punkter, t. ex. (3,4) i koordinatsystemet.

 

 

Att kunna till prov G6 "Negativa tal och potenser"

 

 

 • Veta hur man skriver tal i potensform. Ex. 3 × 3 = 3²

 

 • Vet vad som menas med "bas" respektive "exponent".

 

 • Veta vad som menas med begreppet "grundpotensform".
  
 • Kunna skriva ett tal, t. ex. 300 i grundpotensform.
  
 • Veta vad dessa tecken står för: < (mindre än) och > (större än)
  
 • Kunna rita en tallinje och sätta ut både positiva och negativa tal.

 • Veta vilket av två tal som är störst. Ex. Vilket av följande tal är störst -6 eller -11? 

 
Att kunna till prov G7 "Geometri 2"
   

 • Veta att vinkelsumman i en triangel är 180°.
   
 • Veta att ett halv varv är 180°.
  
 • veta vad som menas med en rätvinklig, liksidig och en likbent triangel.
  
 • Kunna beräkna arean av en kvadrat om man får reda på omkretsen.
  
 • Veta hur man beräknar volym av ett rätblock.
  
 • Veta att ett förhållande kan anges på följande sätt, 2:1 (vilket betyder att det första talet är 2 gånger större än det andra talet).
  
 • Veta hur man beräknar omkrets och area av en cirkel.
  
 • Kunna skriva ???? m som ?,??? km.

 • Kunna skriva ?,?? m som ???? mm.
  
 • Kunna skriva ???? cm² som 0,???? m².  

 • Problemlösning

 

 

Att kunna till prov G8 "Ekvationer"
 
 
   
 • Veta vad som menas med ordet ekvation
  
 • Kunna avgöra om en ekvation har en lösning för ett speciellt värde på x
  
 • Kunna lösa en ekvation av typen 2x + 8 = 17 - x

 • Kunna skriva ett uttryck för arean av ett område utifrån en bild:

 • Kunna lösa problem av typen: Saga är 10 år äldre än Dennis. Tillsammans är de 50 år. Hur gammal är Saga?
 •  
   
Att kunna till prov G9 "Statistik och sannolikhet" 
   

 • Veta hur man gör en frekvenstabell
  
 • Veta vad som menas med ordet frekvens
  
 • Kunna rita ett stapeldiagram och ett stolpdiagram

 • Kunna beräkna medelvärde,median och typvärde

 • Kunna beräkna relativ frekvens

 

 • Uttrycka sannolikhet och kunna beräkna sannnolikheten för en viss händelse.

 

LYCKA TILL!