Vuxenutbildningen, Omvårdnadskurser

Älvkarleby kommun

Hemsjukvård ingår i ämnet sjukvård är tvärvetenskapligt och har sin grund i vårdvetenskap, pedagogik, medicin och etik.
Följande områden kommer att behandlas

  • Kunskaper om vård- och omsorgsåtgärder och medicinska åtgärder samt kunskaper om smärta och smärtbehandling.
  • Kunskaper om människan fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt vid ohälsa och i krissituationer samt förmåga att uppfatta och resonera om etiska frågeställningar.
  • Förmåga att planera egna arbetsinsatser samt att utföra vård- och omsorgsuppgifter och medicintekniska uppgifter vid sjukdomar och olycksfall utifrån lagar och andra bestämmelser.
  • Förmåga att uppmärksamma symtom och förändringar i människors hälsotillstånd.
  • Förmåga att använda teknisk utrustning utifrån säkerhetsföreskrifter.
  • Förmåga att bemöta, kommunicera och samarbeta med patienter, närstående och personal.
  • Förmåga att pedagogiskt inspirera och motivera patienter till rehabiliterande eller habiliterande åtgärder och egenvård.
  • Förmåga att utvärdera, rapportera och dokumentera sitt arbete och resultat, även med hjälp av informationsteknik.