Utbildning för ungdomar och vuxna i

Älvkarleby kommun

GenvägarPrograminriktat val, IMV

Mål
Utbildningen ska ge studiemotiverade elever behörighet till nationellt yrkesprogram eller högskoleförberedande program.

Urval
Ungdomar som fullgjort år 9 men saknar betyg i ett eller ett fåtal ämnen för att uppnå behörighet till nationellt program.

Utbildningens längd
Högst ett år. Vid synnerliga skäl kan den förlängas till två år.

Utbildningens omfattning
Heltidsstudier.

Innehåll
Grundskoleämnen som eleven inte är godkänd i och som behövs för behörighet till nationellt program.
Möjlighet att välja andra grundskoleämnen som det saknas betyg i.
Möjlighet att kombinera med gymnasiala kurser eller delkurser.
Möjlighet till praktik.

Individuella studieplaner
Varje elev har en individuellt utformad plan som planeras i samverkan med elev, i förekommande fall vårdnadshavare och skolan.
Planen följs upp och revideras kontinuerligt. Varje månad görs en avstämning mot satta mål.