Utbildning för ungdomar och vuxna i

Älvkarleby kommun

GenvägarPolicy och handlingsplan för Introduktionsprogrammen i Skutskär, vid svåra situationer

Syftet med en handlingsplan
Syftet med denna handlingsplan är att all skolpersonal snabbt ska veta hur man ska agera om svåra situationer uppstår i det dagliga arbetet på skolan. Vi ser det också som en viktig del att tydligt informera elever och målsmän vilka åtgärder vi kommer att vidta vid kritiska lägen om det blir nödvändigt.

Mål
Miljön i skolan ska vara trygg och trivsam. För att uppnå detta krävs nykterhet och drogfrihet. Förebyggande arbete sker kontinuerligt och eleverna får dagligen möjlighet att tillsammans med personalen resonera kring viktiga frågor gällande lag och rätt, moral och etik samt åsikter och värderingar. Samtal sker med samtliga om vad som kan uppfattas som kränkande handlingar, vad mobbning är och vad det kan innebära att själv vara utsatt och att utsätta andra. Förebyggande arbete för personalen ska fokusera på att förbereda sig på och ha fungerande strategier för hur vi ska hantera svåra situationer som kan uppstå i det dagliga arbetet.

Anmälningsplikt och tystnadsplikt
All skolpersonal har, enligt socialtjänstlagen 14 kap. 1§, skyldighet att anmäla till socialnämnden om de misstänker missförhållanden där socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. All skolpersonal har, enligt sekretesslagen 7 kap. 9§, tystnadsplikt och får inte berätta för någon utomstående om enskilds personliga förhållanden.

Tillvägagångssätt vid misstanke om missbruk
Om någon elev kommer till skolan och är berusad eller påverkad av droger avhyses eleven. För omyndig elev kontaktas målsman som får hämta eleven om möjlighet finns, anmälan görs till socialförvaltningen.

Om personalen misstänker, p.g.a. egna iakttagelser eller genom upplysningar från andra elever, att en elev använder droger ska det anmälas till socialförvaltningen. Socialtjänsten fattar därefter beslut om provtagning bör ske.

Tillvägagångssätt vid mobbning/kränkande behandling
Personalen har enskilda samtal med de elever som mobbar/kränker, Beskriver i konkreta ordalag vad mobbning och kränkande behandling är och markerar starkt att sådant beteende är oacceptabelt. Kontakt tas med målsman (omyndig elev) om personalen finner det lämpligt.

Personalen har stödjande samtal med den utsatte eleven. Om personalen finner det lämpligt kontaktas målsman (omyndig elev).

Om problemet inte är löst inom kort och ytterligare hjälp behövs kontaktas rektor för en EVK (elevvårdskonferens) eller annan resurs som skolpsykolog eller socialarbetare vid nätverket.

Tillvägagångssätt vid lagbrott
Alla lagbrott polisanmäls av skolan, exempelvis våld eller hot om våld mot elev eller personal, innehav av knivar, vapen, droger eller stöldgods.

Tillvägagångssätt vid anmälan
Anmälan från skolan till socialtjänst eller polis sker av rektor eller personal efter samråd. Berörd elev och målsman (omyndig elev) informeras innan anmälan.

Senast reviderad 2018-08-09