Utbildning för ungdomar och vuxna i

Älvkarleby kommun

GenvägarIntroduktionsprogrammen Individuellt alternativ, IMV

Mål
Ungdomar ges möjlighet till förberedelse till yrkesintroduktion, annan utbildning eller inträde på arbetsmarknaden.

Urval
Ungdomar som har få eller inga godkända betyg från grundskolan och saknar behörighet till nationellt yrkesprogam samt av särskilda skäl ej kan delta i något övrigt introduktionsprogram.
Utbildningen är öppen för ungdomar från 

Utbildningens omfattning
Heltid.

Innehåll
Möjlighet att studera grundskoleämnen som det saknas betyg i.
Möjlighet att kombinera med gymnasiala kurser eller delkurser.
Möjlighet till praktik eller andra motivationshöjande insatser.
Samverkan med andra myndigheter och organisationer efter individuella behov.

Individuella studieplaner
Innan utbildningen startar genomförs ett inskrivningssamtal varvid en kartläggning av studiebakgrund och andra för utbildningen viktiga erfarenheter utgör underlag.
Varje elev har en individuellt utformad plan som planeras i samverkan med elev, i förekommande fall vårdnadshavare och skolan.
Planen följs upp och revideras kontinuerligt.