Vuxenutbildningen, Matematik

Älvkarleby kommun

ATT KUNNA TILL PROV MATMAT02b1

- Veta att det finns 3 olika lutningar och att de anges med k-värdena + (plus), - (minus) och 0 (noll)
- Veta att x-axelns lutning är noll.
- Veta att y-axelns lutning inte har något värde. (M. a. o. Y-axeln har ingen lutning!)
- Kunna kvadreringsreglerna samt konjugatregeln.
- Känna till räta linjens ekvation (y = kx + m).
- Veta vad m betyder i räta linjens ekvation (y = kx + m).
- Veta vad k betyder i räta linjens ekvation (y = kx + m).
- Veta hur man kan se att två linjer skär varandra med vinkeln 90°. (k1 × k2 = -1)
- Kunna rita upp en specifik linje i DESMOS.
- Kunna multiplicera uttryck i parenteser med varandra samt sedan förenkla.
- Veta att x-värdet är 0 (noll) där en linje skär y-axeln.
- Veta att y-värdet är 0 (noll) där en linje skär x-axeln.
- Veta vad som menas med ordet koordinater.
- Veta vad som menas med ordet x-koordinat.
- Veta vad som menas med ordet y-koordinat.
- Veta att k-värdet för en vågrät linje är noll.
- Veta att k-värdet för en lodrät linje inte finns över huvud taget (Lutande tornet i Pisa...?).
- Kunna bestämma ekvationen för en rät linje som är inritad i ett koordinatsystem.
- Veta att om man skriver f(3) = 9, så innebär det att y = 9 där x = 3. Kan även skrivas som en punkt (3,9).
- Kunna lösa ekvationssystem av den typ som finns på sid 59.
- Kunna lösa ett problem skrivet med text med hjälp av ett ekvationssystem.
- Kunna rita in en linje i ett koordinatsystem med ett givet k-värde och sedan ange ekvationen för den linjen.
- Kunna ange ekvationen för en linje där du fått reda på 2 punkter.
- Veta hur man beräknar arean av en triangel (Se formelbladet).