Vuxenutbildningen, Matematik

Älvkarleby kommun

ATT KUNNA TILL PROV MATMAT02b4

- Vara säker på vad som menas med medelvärde och median.
- Känna till några felkällor vid statistiska beräkningar.
- Veta hur ett lådagram är uppbyggt och vad som menas med kvartilavstånd.
- Veta hur en normalfördelningskurva är uppbyggd.
- Veta vad standardavvikelse är samt hur den används i en normalfördelningskurva.
- Veta hur man konstruerar ett cirkeldiagram, samt att 1% mostavarar 3,6° i ett cirkeldiagram.
- Veta vad som menas med typvärde.
- Kunna konstruera en tabell med både frekvenser och relativa frekvenser.
- Kunna utläsa medelvärde, median och typvärde ur en tabell.
- Ha en åsikt om vilka lägesmått som är lämpliga eller olämpliga i olika situationer.