Vuxenutbildningen, Matematik, Gymnasiekurser

Älvkarleby kommun

ARITMETIK

Naturliga tal
Matematikterminologi (matematik ord)
Räkneordning (Prioritet)
Primtal och delbarhet
Decimaltal
Multiplikation och division med tiondelar och hundradelar
Negativa tal
Addition och subtraktion med negativa tal
Multiplikation och division med negativa tal
Tal i bråkform
Förlängning och förkortning
Addition och subtraktion av bråk
Multiplikation och division av bråk
Tal i potensform ( Vad menas med 35 ?)
Potenslagarna (Vad menas med 3-5 ?)
Grundpotensform
Enhetsbyten
Prefix
Avrundning och värdesiffror
Avrundningsregler
Överslagsräkning

PROCENT

Beräkning av andelen i procentform ( % )
Beräkningar då vi vet procentsatsen
Bråk till procent ( 1/4 = 25 % )
Promille och ppm
Förändringsfaktor
Flera procentuella förändringar efter varandra
Ränta
Amortering
Index

ALGEBRA

Uttryck
Veta vad som menas med en ekvation
Veta vad som menas med vänster led
Veta vad som menas med höger led
Veta vad som menas med en lösning till en ekvation
Veta vad som menas med en rot till en ekvation
Veta vad som menas med en lösning till en ekvation genom prövning
Ekvationer med flera x-termer
Potensekvationer
Kvadrater ( Vad är kvadraten på 9 ? )
Kvadratrötter (vad är kvadratroten ur 9 ?)
Ekvationen xn = a
Formler
Tolka formler
Använda formler
Lösa ut ur fomler [ Lösa ut F ur: C = (F-32)/1,8 ]
Olikheter
Mindre än ( < )
Större än ( > )
Mindre än eller lika med
Större än eller lika med
Uttryck och ekvationer med parenteser
Faktorisera
Ta bort parenteser

GEOMETRI

Omkrets
Area
Längdenheter
Areaenheter
Omkrets av cirkel
Area av cirkel
Pi ( π ) (3,141592654...)
Volym
Volymenheter
Begränsningsarea av rätblock
Begränsningsarea av cylinder
Begränsningsarea av klot
Vinklar
Vinkelsumma
Vinkelben
Rak vinkel
Rät vinkel
Spetsig vinkel
Trubbig vinkel
Rätvinklig triangel
Likbent triangel
Liksidig triangel
Triangelns vinkelsumma
Fyrhörningens vinkelsumma
N-hörningens vinkelsumma
Sidovinklar
Vertikalvinklar
Alternatvinklar
Implikation respektive ekvivalens
Pythagoras sats
Längdskala
Symmetri

SANNOLIKHETSLÄRA OCH STATISTIK

Slump
Sannolikhet är ett tal från och med 0 till och med 1
Sannolikhet = Gynnsamma utfall / möjliga utfall
Sannolikhet vid kast med två tärningar
Träddiagram
Beroende händelser ( Träddiagram )
Komplementhändelser
Diagram
Diagram - stapel
Diagram - stolp
Diagram - linje
Diagram - histogram
Lägesmått
Medelvärde
Median
Typvärde
Frekvanstabell

GRAFER OCH FUNKTIONER

Koordinatsystem
Koordinataxlar
X-axel
Y-axel
Horisontell
Vertikal
Koordinater
X-koordinat
Y-koordinat
Koordinater för en punkt i ett koordinatsystem
Formel
Värdetabell
Graf
Tolka grafer som beskriver förlopp
Proportionalitet
Funktionsbegreppet
Linjär funktion
Skillnader mellan begreppen Algebraiskt uttryck / Ekvation / Olikhet / Funktion
Exponentialfunktioner ( y = C • ax )
Potensfunktioner ( y = C • xa )
Grafisk lösning av ekvationer och olikheter