Vuxenutbildningen, Matematik, Gymnasiekurser

Älvkarleby kommun


ATT KUNNA TILL PROV MATMAT01b3-4

KAP 3: ALGEBRA

- Veta vad ordet Ekvation betyder
- Kunna förenkla variabeltermer skrivna som ex. 5x + 3x - x
- Lösa ekvationer där variabeln x finns på ena sidan av likhetstecknet
- Var säker på vad "upphöjt till" betyder, ex. x2
- Kunna förenkla uttryck av typen (r + r)/r
- Kunna förenkla uttryck av typen (r × r)/r
- Kunna skriva om en formel av typen E = P × t på ytterligare två olika sätt
- Vara säker på vad som menas med "tredje roten ur"
- Kunna dividera med ett givet tal för att få en på förhand bestämd kvot
- Om du får veta ålderskillnad på två person och deras totala ålder kunna ställa upp en ekvation och lösa denna
- Vara säker på hur en tallinje fungerar och kunna sätta ut tal på denna
- Om du får reda på årsränatn i kronor och räntesats kunna ställa upp en ekvation för att beräkna lånets storlek
- Kunna lösa en ekvation där variabeln x finns på båda sidor om likhetstecknet
- Du får veta att ett tal utgör ett bråk av ett större tal. Du skall då kunna beräkna det större talet.
- Kunna beräkna amortering och ränta utifrån givna värden i kronor

KAP 4: GEOMETRI

- Omvandla olika areamått till kvadratdecimeter
- Veta att vinkelsumman i en triangel är 180°
- Veta vad som menas med Pythagoras sats och kunna använda den
- Veta att Pythagoras sats endast gäller för rätvinkliga trianglar
- Vet vad som menas med en yttervinkel
- Vet vad som menas med Yttervinkelsatsen samt kunna använda den
- Veta att ett varv är 360°
- Veta att ett halvt varv är 180°
- Veta att ett kvarts varv är en rät vinkel
- Veta att skala anges som Bild : Verklighet
- Veta att i Skala 1 : 2 är bilden förminskad
- Veta att i Skala 2 : 1 är bilden förstorad
- Vara säker på vad omkrets är
- Vara säker på vad area är
- Vara säker på skillnaden mellan omkrets och area
- Kunna avgöra vilken area som är störst av olika areaor som angivits i olika areaenheter
- Veta hur många liter en m3 är
- Veta vad en kub är
- Veta hur många sidor en kub har
- Vet vad som menas med sida
- Veta vad som menas med kant
- Veta hur man beräknar volym
- Känna till de vanligaste volymmåtten samt kunna omvandla mellan dem
- Veta att om ett tal är 4 gånger större än x så är talet 4x och deras summa är 5x
- Kunna beräkna omkrets och area av en halvcirkel
- Vara säker på vad en cylinder är
- Kunna beräkna höjden på en cylinder om du får veta basdiameter och cylinderns volym
- Vara säker på hur man beräknar volymen av en cylinder
- Kunna beräkna volymerna på kon, cylinder och klot (sfär) med hjälp av formelsamlingen
- Kunna beräkna hur stor procent en delarea utgör av hela aren där hela arean är en kvartscirkel
- Kunna beräkna vinklar inskrivna i en cirkel med hjälp av de förhållanden som finns i formelsamlingen
- Veta vad som menas med en parallelltransversal och kunna beräkna sträckor med hjälp topptriangelsatsen (formelsamlingen)