Vuxenutbildningen, Matematik, Gymnasiekurser

Älvkarleby kommun

ATT KUNNA TILL PROV MATMAT01b5-6

KAP 5: SANNOLIKHETSLÄRA OCH STATISTIK


- Veta att en sannolikhet alltid anges med ett tal mellan 0 och 1, men att den även kan vara 0 (falsk) eller 1 (sann)
- Vara säker vad som menas med median och medelvärde
- Veta vad ordet frekvans betyder i matematiska sammanhang
- Kunna beräkna en median utifrån en given datamängd
- Kunna beräkna medelvärdet till en given datamängd
- Veta att om några saker skall ske efter varandra så multipliceras sannolikheterna
- Veta att om några saker kan ske på olika sätt så adderas sannolikheterna
- Du skall utifrån en given median och ett givet medelvärde kunna ange en datamängd som stämmer in på de givna värdena
- Kunna beräkna sannolikheter på händelser av typen "Chokladhjul"
- Veta vad som menas med komplementhändelse
- Kunna ange ange komplementhändelsen om du får händelsen
- Veta vad som menas med begreppet typvärde
- Kunna beräkna sannolikheten av två händelser som sker efter varandra med hjälp av ett träddiagram
- Kunna beräkna en sannolikhet genom att använda komplementhändelsen (när det underlättar)

KAP 6: GRAFER OCH FUNKTIONER

- Veta vad som menas med ett koordinatsystem
- Veta vad som menas med koordinater (x-koordinat och y-koordinat)
- Veta vad som menas med origo (OrigO)
- Kunna ange koordinaterna för en punkt inskriven i ett koordinatsystem
- Kunna läsa av för vilka x-värden som en linje ligger över/under ett givet y-värde
- Kunna skriva en formel utifrån en rät linje inritad i ett koordinatsystem där linjen går genom origo
- Kunna sätta in givna x-värden i en funktion av typen f(x) = 3x och beräkna f(x)
- Veta att f(x) är detsamma som y och att det ger värdet på en funktion/formel
- Veta att x kallas för definition och att det är det man matar in i en funktion/formel för att få fram ett värde (y)
- Veta att ex f(5) representerar det värde man får om man matar in x-värdet 5 i den givna funktionen
- Kunna göra beräkningar av typen f(7) - f(2) om funktionen är given
- Veta vilket tal som är förändringsfaktor i uttryck av typen y = C · ax
- Kunna beskriva ett samband mellan två talserier, ex. y är alltid 4 ggr så mycket som x (y = 4x)
- veta att samband och formel är samma sak i matematiska sammanhang
- Veta vad som menas med att något är proportionellt mot något
- Kunna göra en värdetabell utifrån givna x-värden samt en formel
- Kunna rita grafen till till värdetabellen (i raden ovanför) i ett koordinatsystem
- Kunna tolka skeenden som visas i ett koordinatsystem, ex. värdeförändring av något