Vuxenutbildningen, Matematik

Älvkarleby kommun

Innehållsförteckning till Grundmatematik, delkurs 3


Taluppfattning och tals användning

Tal i bråk- och decimalform samt deras egenskaper och användning i vardagliga situationer.

Positionssystemet för tal i decimalform. Talsystem som används och har använts i några olika historiska och kulturella sammanhang.

Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

Tal i procentform och deras användning i vardagliga situationer.

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

Centrala metoder för beräkningar med tal i decimalform, med miniräknare och annan digital teknik samt i enkla fall genom överslagsräkning, huvudräkning och skriftliga metoder. Metodernas användning i olika situationer.

 

Algebra

Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.

Hur enkla mönster i talföljder samt geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven. Metoder för enkel ekvationslösning.

 

Geometri

Grundläggande geometriska objekt i form av polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras förhållande till varandra.

Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Avbildning av geometriska objekt, med och utan digitala hjälpmedel.

Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska objekt kan uppskattas och beräknas samt enhetsbyten i samband med detta.

Uppskattning, mätning och jämförelse av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter och nutida och äldre metoder.

 

Statistik och sannolikhet

Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar, till exempel med hjälp av digitala verktyg.

Sannolikhet, chans och risk med utgångspunkt i observationer, experiment och statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.

Enkel kombinatorik i vardagliga situationer.

 

Samband och förändringar

Olika proportionella samband.

Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.

Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.

 

Problemlösning

Strategier för problemlösning, med och utan digital teknik, i situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv samt inom olika ämnesområden. Värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.