Vuxenutbildningen, Matematik

Älvkarleby kommun

Innehållsförteckning till Grundmatematik, delkurs 2


Taluppfattning och tals användning

Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal. Enkla tal i bråk- och decimalform samt deras användning i olika situationer.

Enkla tal i procentform samt deras användning i bekanta situationer.

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i vardagliga situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, med miniräknare och annan digital teknik samt i enkla fall genom överslagsräkning, huvudräkning och skriftliga metoder. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.

 

Geometri

Grundläggande geometriska objekt i form av fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras förhållande till varandra. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Avbildning av geometriska objekt, med och utan digitala hjälpmedel.

Skala vid enkel förstoring och förminskning.

Uppskattning, mätning och jämförelse av längd, massa, volym och tid med vanliga och nutida måttenheter.

 

Statistik och sannolikhet

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar. Användning av data i tabeller och diagram, till exempel med hjälp av digital teknik.

 

Problemlösning

Enkla strategier för problemlösning, med och utan digital teknik, i situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv samt inom olika ämnesområden. Värdering av valda strategier och metoder.

Enkla matematiska formuleringar av frågeställningar utifrån situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.